16 آذین ذوالفقاری (متولد 1361) سایر آثار
هجدهمین حراج تهران حراج آذر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: آذین ذوالفقاری (متولد 1361)
نام اثر : پوسته از مجموعه دچار

امضا: «آذین ذوالفقاری 2021» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
200×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 220,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 242,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : پوسته از مجموعه دچار

امضا: «آذین ذوالفقاری 2021» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
200×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 16 از آذین ذوالفقاری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.