29 هامون علی‌پور (متولد 1370) سایر آثار
هجدهمین حراج تهران حراج آذر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: هامون علی‌پور (متولد 1370)
نام اثر : خواستم مثل آسمان باشم

امضا: «امضای هنرمند» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
170×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400


برآورد قیمت : 60 - 40 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 50,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 55,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : خواستم مثل آسمان باشم

امضا: «امضای هنرمند» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
170×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 29 از هامون علی‌پور به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.