51 الهام یزدانیان (متولد 1358) سایر آثار
هجدهمین حراج تهران حراج آذر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: الهام یزدانیان (متولد 1358)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «1390- Elham Yazdanian 2012» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
150×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1390


برآورد قیمت : 90 - 70 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 100,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 110,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «1390- Elham Yazdanian 2012» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
150×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1390

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 51 از الهام یزدانیان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.