7 الیکا ابراهیمی قاجار (متولد 1350) سایر آثار
هجدهمین حراج تهران حراج آذر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: الیکا ابراهیمی قاجار (متولد 1350)
نام اثر : بهار

امضا: «الیکا قاجار 402» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
90×90 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402


برآورد قیمت : 80 - 60 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 100,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 110,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بهار

امضا: «الیکا قاجار 402» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
90×90 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 7 از الیکا ابراهیمی قاجار به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.