105 حسین خسروجردی (متولد 1336) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: حسین خسروجردی (متولد 1336)
نام اثر : ماتادور

امضاء: «خسروجردی 2004» (پایین چپ)
چاپ دیجیتال روی بوم
135×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1383
شماره 4 از تعداد 5 نسخه+ 1 نسخه هنرمند
-نسخه دیگری از این اثر در حراج بونامز اکتبر 2009 در دوبی ارائه شده است.


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 27,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : ماتادور

امضاء: «خسروجردی 2004» (پایین چپ)
چاپ دیجیتال روی بوم
135×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1383
شماره 4 از تعداد 5 نسخه+ 1 نسخه هنرمند
-نسخه دیگری از این اثر در حراج بونامز اکتبر 2009 در دوبی ارائه شده است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 105 از حسین خسروجردی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.