117 حسین خسروجردی (متولد 1336) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: حسین خسروجردی (متولد 1336)
نام اثر : بدون عنوان

ترکیب مواد روی مقوا کشیده شده روی بوم
270×147 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1392


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 150,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

ترکیب مواد روی مقوا کشیده شده روی بوم
270×147 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1392

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 117 از حسین خسروجردی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.