32 وحید محمدی (متولد 1361) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: وحید محمدی (متولد 1361)
نام اثر : بدون عنوان از مجموعه شبانه ها

امضاء: «و ح ی د 96» (کنار اثر)
رنگ روغن روی بوم
200×140 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1396


برآورد قیمت : 120 - 80 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 19,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان از مجموعه شبانه ها

امضاء: «و ح ی د 96» (کنار اثر)
رنگ روغن روی بوم
200×140 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1396

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 32 از وحید محمدی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.