55 کوروش گلناری (متولد 1343) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: کوروش گلناری (متولد 1343)
نام اثر : انباشت

امضاء: «گلناری 2017 E=5/5+AP» (روی پایه)
سکه روی فلز
40×128×158 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393
شماره 5 از تعداد 5 نسخه+ 1 نسخه هنرمند


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 40,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : انباشت

امضاء: «گلناری 2017 E=5/5+AP» (روی پایه)
سکه روی فلز
40×128×158 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393
شماره 5 از تعداد 5 نسخه+ 1 نسخه هنرمند

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 55 از کوروش گلناری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.