92 حسینعلی ذابحی (متولد 1324) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: حسینعلی ذابحی (متولد 1324)
نام اثر : پادشاه جوان

امضاء: «ذابحی Zabehi 2000-1» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
60×80 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1380-1379


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 38,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : پادشاه جوان

امضاء: «ذابحی Zabehi 2000-1» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
60×80 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1380-1379

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 92 از حسینعلی ذابحی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.