36 جاسم غضبانپور (متولد 1342) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: جاسم غضبانپور (متولد 1342)
نام اثر : یاران فکه

چاپ عکس روی فلز (کرومالوکس)
200×71 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1394
تک نسخه


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 38,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : یاران فکه

چاپ عکس روی فلز (کرومالوکس)
200×71 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1394
تک نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 36 از جاسم غضبانپور به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.