38 خسرو خسروی (متولد 1344) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: خسرو خسروی (متولد 1344)
نام اثر : خیابان خیس‌شده از باران

ترکیب مواد روی بوم
160×160 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1394


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 30,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : خیابان خیس‌شده از باران

ترکیب مواد روی بوم
160×160 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1394

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 38 از خسرو خسروی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.