40 الهام فلاحی (متولد 1358) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: الهام فلاحی (متولد 1358)
نام اثر : جنگ (رخش و همای)

ترکیب مواد
120×100×150سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396
تک نسخه


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 240,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : جنگ (رخش و همای)

ترکیب مواد
120×100×150سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396
تک نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 40 از الهام فلاحی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.