52 امیر موبد (متولد 1353) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: امیر موبد (متولد 1353)
نام اثر : بدون عنوان

برنز
25×23 ×50 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397
شماره 2 از تعداد 5 نسخه


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 38,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

برنز
25×23 ×50 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397
شماره 2 از تعداد 5 نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 52 از امیر موبد به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.