53 فاطمه امدادیان (متولد 1334) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: فاطمه امدادیان (متولد 1334)
نام اثر : بدون عنوان

برنز
7×19×50 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397
شماره 1 از تعداد 6 نسخه


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 65,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

برنز
7×19×50 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397
شماره 1 از تعداد 6 نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 53 از فاطمه امدادیان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.