70 اکبر میخک (متولد 1326) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: اکبر میخک (متولد 1326)
نام اثر : سایه

اکریلیک روی بوم
152×190 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 42,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : سایه

اکریلیک روی بوم
152×190 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 70 از اکبر میخک به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.