1 قربانعلی اجلی (متولد 1318) سایر آثار
سیزدهمین حراج تهران حراج دی 1399
سایر آثار
  • نام هنرمند: قربانعلی اجلی (متولد 1318)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «قربانعلی اجلی (واثق)» (هر چهار طرف)
ترکیب مواد روی بوم
198×150سانتیمتر
تاریخ اثر: دهه 1390


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 70,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «قربانعلی اجلی (واثق)» (هر چهار طرف)
ترکیب مواد روی بوم
198×150سانتیمتر
تاریخ اثر: دهه 1390

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 1 از قربانعلی اجلی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.