44 قربانعلی اجلی (1318) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: قربانعلی اجلی (1318)
نام اثر :

امضاء: «قربانعلی اجلی (واثق) 1426/1384 » (هر چهار طرف)
ترکیب‌مواد روی بوم
200×150سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1384


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 36,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «قربانعلی اجلی (واثق) 1426/1384 » (هر چهار طرف)
ترکیب‌مواد روی بوم
200×150سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1384

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 44 از قربانعلی اجلی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.