25 علی گلستانه (1400-1319) سایر آثار
پانزدهمین حراج تهران حراج دی 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: علی گلستانه (1400-1319)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا:«گلستانه» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
150×180 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397


برآورد قیمت : 7000 - 5000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 600,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا:«گلستانه» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
150×180 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 25 از علی گلستانه به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.