41 محمد‌حبیب محمدی (1350 – 1283) سایر آثار
نوزدهمین حراج تهران حراج بهمن 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمد‌حبیب محمدی (1350 – 1283)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «حبیب محمدی 49/5/12» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
82×90 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1349
-این اثر اندکی مرمت شده است.


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 500,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 550,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «حبیب محمدی 49/5/12» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
82×90 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1349
-این اثر اندکی مرمت شده است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 41 از محمد‌حبیب محمدی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.