13 احمد وثوق احمدی (متولد 1326) سایر آثار
یازدهمین حراج تهران حراج تیر 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: احمد وثوق احمدی (متولد 1326)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «احمد وثوق احمدی 1372» (پایین چپ)
آبرنگ روی مقوا
103×74 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1372


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 55,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «احمد وثوق احمدی 1372» (پایین چپ)
آبرنگ روی مقوا
103×74 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1372

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 13 از احمد وثوق احمدی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.