22 احمد وثوق احمدی (متولد 1326) سایر آثار
نوزدهمین حراج تهران حراج بهمن 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: احمد وثوق احمدی (متولد 1326)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «احمد وثوق احمدی 1382» (پایین چپ)
آبرنگ روی مقوا
92×58 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1382


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 320,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 352,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «احمد وثوق احمدی 1382» (پایین چپ)
آبرنگ روی مقوا
92×58 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1382

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 22 از احمد وثوق احمدی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.