17 ابراهیم فرجی (1383-1317) سایر آثار
یازدهمین حراج تهران حراج تیر 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: ابراهیم فرجی (1383-1317)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «ابراهیم فرجی، مرداد 47» (پشت اثر)
رنگ روغن روی بوم
100×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1347
پیشینه:
این اثر متعلق به یک مجموعه معتبر می‌باشد.


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 160,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «ابراهیم فرجی، مرداد 47» (پشت اثر)
رنگ روغن روی بوم
100×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1347
پیشینه:
این اثر متعلق به یک مجموعه معتبر می‌باشد.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 17 از ابراهیم فرجی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.