120 حمید هادی‌نژاد (متولد 1352) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: حمید هادی‌نژاد (متولد 1352)
نام اثر : عاشقان

امضا:«حمید» (پشت اثر)
رنگ‌روغن روی بوم
150×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 170,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : عاشقان

امضا:«حمید» (پشت اثر)
رنگ‌روغن روی بوم
150×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 120 از حمید هادی‌نژاد به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.