57 حمید هادی نژاد (متولد 1352) سایر آثار
سیزدهمین حراج تهران حراج دی 1399
سایر آثار
  • نام هنرمند: حمید هادی نژاد (متولد 1352)
نام اثر : فیلسوف

امضا:«حمید» (پشت اثر)
رنگ روغن روی بوم
150×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 150,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : فیلسوف

امضا:«حمید» (پشت اثر)
رنگ روغن روی بوم
150×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 57 از حمید هادی نژاد به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.