40 علی خسروی (متولد 1327) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: علی خسروی (متولد 1327)
نام اثر : خنیاگران از مجموعه رویاهای قرنطینه

امضاء: «خسروی 1400» (پایین چپ)
اکریلیک و رنگ‌روغن روی بوم
180×180 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 100,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : خنیاگران از مجموعه رویاهای قرنطینه

امضاء: «خسروی 1400» (پایین چپ)
اکریلیک و رنگ‌روغن روی بوم
180×180 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 40 از علی خسروی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.