72 محمد زحمتکش (متولد 1348) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمد زحمتکش (متولد 1348)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «زحمتکش 97» (پایین چپ)
فلز
130×164 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 100,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «زحمتکش 97» (پایین چپ)
فلز
130×164 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 72 از محمد زحمتکش به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.