93 سمیرا اسکندرفر (متولد 1359) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: سمیرا اسکندرفر (متولد 1359)
نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه دوتایی‌ها

امضاء: «Samira Eskandarfar. 2017» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
179×170 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 80,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه دوتایی‌ها

امضاء: «Samira Eskandarfar. 2017» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
179×170 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 93 از سمیرا اسکندرفر به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.