98 علی شکری (متولد 1360) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: علی شکری (متولد 1360)
نام اثر : در انتظار باران از مجموعه مصائب درختان

امضاء: «امضای هنرمند و علی شکری 1/1» (پشت اثر)
چاپ فاین آرت روی بوم
199× 133 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1389
تاریخ چاپ: 1401
تک نسخه
-این اثر در کتاب "مصائب درختان" (ص 38) انتشارات ترابادور (1396) به کوشش علی شکری، به چاپ رسیده است.


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 50,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : در انتظار باران از مجموعه مصائب درختان

امضاء: «امضای هنرمند و علی شکری 1/1» (پشت اثر)
چاپ فاین آرت روی بوم
199× 133 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1389
تاریخ چاپ: 1401
تک نسخه
-این اثر در کتاب "مصائب درختان" (ص 38) انتشارات ترابادور (1396) به کوشش علی شکری، به چاپ رسیده است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 98 از علی شکری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.