103 رضا بخشی (1400 – 1326) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: رضا بخشی (1400 – 1326)
نام اثر : ظهور

امضا: «رضا بخشی 1368» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
112×203 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1368


برآورد قیمت : 3000 - 2000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 200,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : ظهور

امضا: «رضا بخشی 1368» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
112×203 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1368

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 103 از رضا بخشی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.