79 عباس معیری (1399 – 1318) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: عباس معیری (1399 – 1318)
نام اثر : پیام عشق

امضا:«Abbas.Moayeri 2019» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
86×105 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398


برآورد قیمت : 8000 - 6000 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : پیام عشق

امضا:«Abbas.Moayeri 2019» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
86×105 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 79 از عباس معیری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.