51 شهرام کریمی (متولد 1336) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: شهرام کریمی (متولد 1336)
نام اثر : با من بمان
امضا: «Shahram Karimi 2019» (پشت اثر)
ترکیب‌مواد روی بوم
200×191 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1388

برآورد قیمت : 300 - 200 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 400,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 440,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : با من بمان امضا: «Shahram Karimi 2019» (پشت اثر) ترکیب‌مواد روی بوم 200×191 سانتیمتر تاریخ اثر: 1388
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 51 از شهرام کریمی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.