107 فرح اصولی (متولد 1332) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: فرح اصولی (متولد 1332)
نام اثر : از مجموعه حافظ

امضاء: «فرح اصولی 1385 - 1382» فارسی (پایین راست) و«Farah Osouli 2003-2006 » انگلیسی (پایین چپ)
گواش روی مقوا
60×80 سانتی متر
تاریخ اثر:1385 - 1382


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 19,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه حافظ

امضاء: «فرح اصولی 1385 - 1382» فارسی (پایین راست) و«Farah Osouli 2003-2006 » انگلیسی (پایین چپ)
گواش روی مقوا
60×80 سانتی متر
تاریخ اثر:1385 - 1382

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 107 از فرح اصولی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.