33 فرح اصولی (متولد 1332) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: فرح اصولی (متولد 1332)
نام اثر : سیاووش

امضاء: «فرح اصولی 94 FARAH OSSOULI 2015» (پایین روی هر لته)
گواش روی مقوا
سه لته‌ای، هر‌کدام 75×110 سانتی‌متر، در مجموع 225×110 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394


برآورد قیمت : 2,000 - 1,500 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : سیاووش

امضاء: «فرح اصولی 94 FARAH OSSOULI 2015» (پایین روی هر لته)
گواش روی مقوا
سه لته‌ای، هر‌کدام 75×110 سانتی‌متر، در مجموع 225×110 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 33 از فرح اصولی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.