121 سالار احمدیان (متولد 1341) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: سالار احمدیان (متولد 1341)
نام اثر :

امضاء: « Salar» انگلیسی (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
141×141 سانتی متر
تاریخ اثر:1388


برآورد قیمت : 100 - 60 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 9,500,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: « Salar» انگلیسی (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
141×141 سانتی متر
تاریخ اثر:1388

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 121 از سالار احمدیان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.