80 سالار احمدیان (1336) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: سالار احمدیان (1336)
نام اثر :

امضاء: «Salar» (پایین وسط)
رنگ‌روغن روی بوم
190×190 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1389


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «Salar» (پایین وسط)
رنگ‌روغن روی بوم
190×190 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1389

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 80 از سالار احمدیان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.