154 امیر حسین حشمتی (متولد 1340) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: امیر حسین حشمتی (متولد 1340)
نام اثر : اشاره از مجموعه ابهام

امضاء: فارسي (پشت اثر)
چاپ ديجيتال روي بوم
150×100 سانتي متر
تاریخ اثر:1389


برآورد قیمت : 30 - 20 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 4,500,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : اشاره از مجموعه ابهام

امضاء: فارسي (پشت اثر)
چاپ ديجيتال روي بوم
150×100 سانتي متر
تاریخ اثر:1389

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 154 از امیر حسین حشمتی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.