29 محمود جوادی پور (1391-1299) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمود جوادی پور (1391-1299)
نام اثر : شب صحرا

امضاء : «محمد جوادی پور تهران 1372» فارسی (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
60×80 سانتی متر
تاریخ اثر:1372


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 36,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : شب صحرا

امضاء : «محمد جوادی پور تهران 1372» فارسی (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
60×80 سانتی متر
تاریخ اثر:1372

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 29 از محمود جوادی پور به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.