51 سیمین اکرامی (1327) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: سیمین اکرامی (1327)
نام اثر : زمین (بر اساس نقشه زمین ابوریحان بیرونی)

امضاء : «سیمین اکرامی 1369 3/3» فارسی (پایین راست)
برنز
7×32×32 سانتی متر
تاریخ اثر:1369


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 38,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : زمین (بر اساس نقشه زمین ابوریحان بیرونی)

امضاء : «سیمین اکرامی 1369 3/3» فارسی (پایین راست)
برنز
7×32×32 سانتی متر
تاریخ اثر:1369

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 51 از سیمین اکرامی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.