65 بهرام دبیری (1329) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: بهرام دبیری (1329)
نام اثر :

امضاء: «بهرام دبیری 89» فارسی (پایین راست)
ترکیب مواد روی بوم
120×100 سانتی متر
تاریخ اثر: 1389


برآورد قیمت : 160 - 120 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 12,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «بهرام دبیری 89» فارسی (پایین راست)
ترکیب مواد روی بوم
120×100 سانتی متر
تاریخ اثر: 1389

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 65 از بهرام دبیری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.