81 هنگامه صدری (1350) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: هنگامه صدری (1350)
نام اثر : برنده برنده

امضاء: «هنگامه صدری، H.Sadri 2011» فارسی و انگلیسی (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
140×190 سانتی متر
تاریخ اثر: 1391


برآورد قیمت : 50 - 30 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 16,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : برنده برنده

امضاء: «هنگامه صدری، H.Sadri 2011» فارسی و انگلیسی (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
140×190 سانتی متر
تاریخ اثر: 1391

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 81 از هنگامه صدری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.