77 مارکو گریگوریان (1386-1304) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: مارکو گریگوریان (1386-1304)
نام اثر :

امضاء: « GRiGORiaN 1968» (پشت اثر)
ترکیب مواد روی بوم
100 × 100 سانتی متر
تاریخ اثر: 1347


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 200,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: « GRiGORiaN 1968» (پشت اثر)
ترکیب مواد روی بوم
100 × 100 سانتی متر
تاریخ اثر: 1347

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 77 از مارکو گریگوریان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.