3 احمد آریامنش (1347) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: احمد آریامنش (1347)
نام اثر : از مجموعه زیر چرخ کبود

امضاء: «آریامنش 1393» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
120×120 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393


برآورد قیمت : 70 - 50 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 12,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه زیر چرخ کبود

امضاء: «آریامنش 1393» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
120×120 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 3 از احمد آریامنش به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.