18 امین نورانی (متولد 1343) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: امین نورانی (متولد 1343)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «نورانی 84» (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
90×240 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1384


برآورد قیمت : 900 - 700 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 70,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «نورانی 84» (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
90×240 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1384

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 18 از امین نورانی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.