49 امین نورانی (متولد 1343) سایر آثار
هجدهمین حراج تهران حراج آذر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: امین نورانی (متولد 1343)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «نورانی 84» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی گونی
90×170 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1384


برآورد قیمت : 300 - 200 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 240,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 264,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «نورانی 84» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی گونی
90×170 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1384

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 49 از امین نورانی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.