118 امین نورانی (متولد 1343) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: امین نورانی (متولد 1343)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «نورانی 97» (پایین چپ)
رنگ روغن
180×180 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397


برآورد قیمت : 2000 - 1500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 160,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «نورانی 97» (پایین چپ)
رنگ روغن
180×180 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 118 از امین نورانی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.