6 غلامرضا ماهرویی (متولد 1340) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: غلامرضا ماهرویی (متولد 1340)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «ماهرویی 1382» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
180×140 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1382


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 42,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «ماهرویی 1382» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
180×140 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1382

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 6 از غلامرضا ماهرویی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.