76 بهمن نیکو (متولد 1331) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: بهمن نیکو (متولد 1331)
نام اثر : شادی تعطیله

امضاء: «بهمن نیکو 1398» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
170×130 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 95,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : شادی تعطیله

امضاء: «بهمن نیکو 1398» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
170×130 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 76 از بهمن نیکو به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.