73 بهمن نیکو (متولد 1331) سایر آثار
یازدهمین حراج تهران حراج تیر 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: بهمن نیکو (متولد 1331)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «بهمن نیکو 1395» (پایین روی هر لت)
آبرنگ روی مقوا
دولته‌ای، هر لت 75×103، در مجموع 150×103 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1395


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «بهمن نیکو 1395» (پایین روی هر لت)
آبرنگ روی مقوا
دولته‌ای، هر لت 75×103، در مجموع 150×103 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1395

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 73 از بهمن نیکو به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.