83 علیرضا کرمی (متولد 1328) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: علیرضا کرمی (متولد 1328)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «علیرضا کرمی» (پایین وسط)
رنگ‌روغن و اکریلیک روی بوم
346×166 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398


برآورد قیمت : 1600 - 1200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 190,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «علیرضا کرمی» (پایین وسط)
رنگ‌روغن و اکریلیک روی بوم
346×166 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 83 از علیرضا کرمی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.