31 رامتین زاد (متولد 1363) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: رامتین زاد (متولد 1363)
نام اثر : عنتر بدون لوطی

امضاء: «Ramtin Zad» (پشت اثر)
اکریلیک روی بوم
130×170 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394


برآورد قیمت : 160 - 120 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : عنتر بدون لوطی

امضاء: «Ramtin Zad» (پشت اثر)
اکریلیک روی بوم
130×170 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 31 از رامتین زاد به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.